به نام خداوند بخشاینده بخشاینده بخشایشگربه دوستم.

 به بهترین عزیزترین کسی یا چیزی که باید چیز گفته شود الا اینکه اوو مقدس است و اقدس و ذاتش بری از هرگونه تبعیض و دلخوری است ! 


« والا مشخصا خانم شادی مجیدی را به عنوان دبیر این صفحه معرفی می کنم .  إن شاء الله با کمک خدای ابراهیم و موسی خدای محمد و علی بن ابیطالب  نیز خدای قوم سیستانی بلوچستانی خدای حضرت زین العابدین علیه السلام و البرکة و خدای شاه " --------"  و خدای سرزمین تونسِ نبی اعظم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و خدای آصف برخیا علیه السلام.

ببخشید آخِر  خداوند رحمتگر و مهربان و وسعت دهنده و اول و اخر روزی دهنده است ! 

تاریخ تایپ ( نوشتار ) با کمک همه دوستان و یاران باصفا : 3  اسفند 1395