چندین نوع برگه مالیاتی وجو دارد که متن حاضر یکی از ان هاست فراموش نشود که هر مترجم رسمی هم سلیقه ی ویژه ای دارد. 

Official Translation

In The Name of God

Islamic Republic of Iran

Ministry of Economic Affairs and Finance

The Emblem

State Taxation Affairs Organization

 

 

 

Date: --

No. --

Serial No.: --

 Taxpayers Registration Certificate

 

 

Hereby, this is to certify that,

-----

With Economical No. ---

has been registered with State Taxation System.

 

[Signed & Sealed]

State Taxation Affairs Organization

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

True Translation is certified.

10/24/2016