به نام خدا 


این یک متن کلیشه ای است ( از پیش ساخته از دفتر ترجمه قصر که جهن کار با نامزدم خانم مجیدی ) تدوین کرده ام یعنی برخی تعدیلات در آن جاری کرده ام اما امید دارم به روزی برسیم که خودمان یک اتحادیه شرعی و قانونی فرم زنان ( مترجم یاران ) داشته باشیم و إن شاء الله این خانم که قصد تمام ازدواج با او را دارم با من کار کند در این مجال ! 


Official Translation

State Emblem


The Judiciary

State Organization for Registration of Documents & Properties

 

 

 

Ownership Deed No.: A/55 155937

Registration No.: 40597

Estate No.: 88/73975

Volume: 256 of Tehranpars

Page: 197

District: 11 of Tehran

Title-Deed

 

-       Date of registration: 10.05.2009

-       Name & surname: Mr. Farshad Amini, son of Mr. Hassan

-       B.C. No.: 9750 issued in Tehran

-       Nationality: Iranian

-       Estate & location thereto appertaining: The entire six parts of an apartment located at South floor 1, with an area of 62.00 sq. m. of which 1.65 sq. m. area that is balcony, 5th separated plot, Sub-plate No.73985 out of the main plate No. 88, separated and partitioned from Sub-plate No. 7844 out of the said main plate ,[continue]

-        located  in Dist. 11 of Tehran, along with the entire six parts of a parking lot with 10.80 sq. m. in area , located at basement,  and the entire six parts of a storeroom with 1.99 sq. m. in area of separated plot No. 6 ,located at basement. The property is benefiting from the site and other common shares according to the Apartment Ownership Act and its executive normative , It has transferred from Mr. Ahmad Aghaei and  his partners, by virtue of Deed No. 38282 dated 09.03.2009, Notary Public No. 409 of Tehran.

 

 

-       Boundaries: On the North: firstly and thirdly) party apartment wall with, adjacent secondly) wall and door to the corridor and staircase ;On the East and West: party wall with adjacent apartment ; On the South: wall ,window , edge and fencing of balcony to the common yard

-: The ceiling and bottom and are jointly owned.

 

 

 

-       Consideration: 27,547,879 Rials/-

-       Rights of easement & the owners: As stipulated in Apartments' Ownership Act

-       The present instrument, which corresponds to the Registry, is, hereby, handed over to Mr. Farshad Amini, (the owner), according to Article 22 of Registration Act and is an official document.

[Signed and sealed]

State Organization for Registration of Documents & Properties

 

Transferor

Transferee

Subject-Matter & Consideration

Type of Transaction

Date & Period

Registration No.

[Signed and Sealed]

 The Owner

As per the Deed

----

Mortgage

--

--

Notary Public No. -- of Tehran

Redeemed: As per the Confession Letter No. 11008 dated 15.03.2014 of this notary public, the mortgaged was redeemed. Notary Public No. 933 of Tehran.

Annexed by: گروگرفتن با  یا رفتن تحت قرار قانونی شهرداری

 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*

True translation certified.

02/26/2017