این هم فرم سوم و پایانی امروز ذکر این نکته واجد اهمیت است که چون هر حرفهی دیگری افراد سودجو و استثمارگر در این حرفه هم وجود دارند نیز همکاران شروری که به بهای اندکی سود بیشتر حاضر هستند فرم های شما را هنگام به اشتراک گذاشتن در محل کار که فرایند پاپانی ترجمه رسمی است و پس از آن عمل پرینت صورت می گیرد دچار خدشه کنند لذا باید بسیار مواظب باشید اما عمده صاحبان دفاتر ترجمه رسمی انسان های شریفی هستند بسا که ادم های مخلصی هم باشند . 
من همین الان هم از چند دارالترجمه فرصت شغیل سراغ دارم و برای بار اول معرفی هم وجهی از شما نمی گیرم لیکن باید در حد متوسط انگلیسی بلد باشید! و خداوند روزی دهنده است. 

فرم گواهی اشتغال به کار که فرمی بسیار ضروری است برای تدوین ان باید میزانی بیشتر انگلیسی بلد باشیید که البته به مرور حاصل می شود من شخصا ان را از جناب بهروزی اموختم زیرا اولین صاحبکارم چندان اهتمامی به آموزش آن به من نداشت. این فرم می تواند ساده تر یا پیچیده تر هم باشد. 

In The Name of God

Hamrahe Aval

Mobile Telecommunication of Iran Company (MCI)

(Public Joint Stock)

Certification code: FO-343-44/00

East side of Kordestan expressway crossroad, Vanak St., Vanak square, Tehran 1991954651 Iran

 

Ref.: 94/330/15172

Date: August 18, 2015

 

Dear Sirs/Madams

Greeting,

This is to certify that Mr. Yusef Nasehzadeh, son of Saeed, holder of ID Card No. 4207, born on January 22, 1985, has been cooperating with this company since October 25, 2014 up to July 23, 2015.

 The present certification is issued upon request of the above named and is not otherwise valid.

 

Signed and sealed:

For Department General of Human Resources Development

 

Action: By Yari: Tel:  +9821 88640885

Date: August 18, 2015

******************************************************************

Correct translation of the produced Persian text certified. August 2, 2016/ Z 4788