در صدد هستم هستم تدریجا برخی فرم های عمومی را اینجا انتشار دهم. البته کمی سخت هست چون اتچ نداره لیکم به هر حال باید صورت گیرد .

 این نمونه ای است از فرم های ترجمه انگلیسی از فارسی به انگلیسی که عرضه می دارم . در بین فرم های شناسنامه؛  فرم های شناسنامه متاهل عکس دار قدیمی و نو ، شناسنامه عکس دار مجرد و بدون عکس مجرد از همه مشهور ترند. در ترجمه کلمه شناسنامه زا واژه انگلیسی 

.B. C. No.  یا I. D. Card استفاده می شود که اولی عنوانی است سفارت کانادا می پسندیده و دومی را عموما به کار می برند. این هم یکی از فرم های ترجمه شده خام به فارسی :

Official Translation

Emblem of Iran

Islamic Republic of Iran

Ministry of the Interior

Civil Status Registration Organization

Serial No.: --

Birth Certificate No.: --

Photo of the holder

Birth Certificate

Name: -

Surname: -

Date of Birth: --

Place of Birth: -

Parents

Name

B.C. No.

Place of Issue

District

Father

-

-

--

-

Mother

-

-

--

-

Date of Issue: -

Place of Issue: --

Particulars of Spouse

Name and Surname

B.C. No.

Date of Birth

Place of Issue

Day

Month

Year

--

--

-

--

-

-

 

Marriage

Date of Marriage

Registration No.

Marriage Registry Office

Day

Month

Year

--

--

--

--

-- [Signed and sealed]

 

Children

B.C. No.

Date of Birth

Place of Issue

Day

Month

Year

City

District

-

-

-

-

--

--

--

 

Remarks:  --

[Signed and sealed] Civil Status Registration Department

*_*_*_*_*_*_*_*_*

True translation certified.

9/3/2016